Statut

STATUT WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA
COLITIS ULCEROSA I CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO – CROHNA

Spis rozdziałów:

I. Postanowienia ogólne
II. Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
IV. Władze stowarzyszenia
V. Majątek stowarzyszenia
VI. Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Wielkopolskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego – Crohna.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.

§2

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą stowarzyszenia jest Poznań.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


Rozdział II

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§5

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną obywateli polskich z colitis ulcerosa lub chorobą Crohna oraz ich przyjaciół, mającą na celu:

 • zrzeszanie osób z colitis ulcerosa lub chorobą Crohna w celu poprawy ich warunków życiowych i zdrowotnych,
 • likwidację barier psychologiczno-społecznych i wyzwalanie inicjatywy osób z colitis ulcerosa lub chorobą Crohna w kierunku leczenia i rehabilitacji,
 • artykułowanie i reprezentowanie interesów osób chorujących na colitis ulcerosa lub chorobę Crohna w kraju i na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z European Federation of Crohrfs & Ulcerative Colitis Associations oraz , poszczególnymi organizacjami innych krajów.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • współdziałanie z organizacjami społecznymi, administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-uświadamiającej zmierzającej do pełnej integracji osób z colitis ulcerosa lub chorobą Crohna ze społeczeństwem osób pełnosprawnych,
 • podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami statutowymi stowarzyszenia,
 • organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych, a także obozów i wczasów,
 • współpracę z ośrodkami naukowymi w celu prowadzenia prac badawczych nad przyczynami występowania i sposobami leczenia osób z colitis ulcerosa lub chorobą Crohna,
 • współpracę w podnoszeniu kwalifikacji personelu medycznego, mogącą pomóc we wczesnym postawieniu diagnozy i prawidłowym leczeniu osób z colitis ulcerosa lub chorobą Crohna,
 • organizowanie pomocy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną oraz współdziałanie w organizowaniu pomocy socjalno-bytowej,
 • organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, osamotnienia i bezradności,
 • organizowanie spotkań członków stowarzyszenia w celu umożliwienia wymiany informacji i doświadczeń,
 • wspomaganie członków poradami w zakresie leczenia i rehabilitacji,
 • udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób z colitis ulcerosa lub chorobą Crohna.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel polski, który wypełni i podpisze deklarację członkowską. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje określone świadczenia finansowe i materialne na rzecz stowarzyszenia. Członkowie wspierający biorą udział w działalności stowarzyszenia osobiście lub przez pełnomocnika. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd.

Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej osób z colitis ulcerosa lub chorobą Crohna albo zasłużona dla realizacji zadań statutowych stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd lub Walne Zebranie uchwały o przyjęciu w poczet członków. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

§7

Członkowie mają prawo:

 • brać udział w pracach stowarzyszenia,
 • brać udział w Walnym Zebraniu,
 • wybierać i być wybieranym do wszystkich organów zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
 • uzyskiwać wszelkie informacje od władz stowarzyszenia o ich działalności,) członkowie wspierający i honorowi nie posiadaj ą czynnego ani biernego prawa wyborczego, posiadaj ą natomiast prawo głosu doradczego.

Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani:

 • brać czynny udział w pracach stowarzyszenia,
 • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
 • regularnie opłacać składki członkowskie.

Członkowie honorowi są zobowiązani przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia oraz w miarę własnych możliwości brać udział w pracach stowarzyszenia i propagować jego idee.

Członkostwo ustaje wskutek:

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie,
 • wykreślenia z listy członków,
 • śmierci członka,
 • likwidacji osoby prawnej.

Pozbawienia członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia wymogów ustawowych albo zalega z płatnością składek za dwa okresy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia w ciągu 14dni, albo z powodu działań sprzecznych z celami stowarzyszenia lub nieprzestrzegania postanowień statutu.

Uchwałę o wykreśleniu ze stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.


Rozdział IV

Władze stowarzyszenia

§8

Władzami stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna.

W przypadku ustąpienia, wykreślenia z listy członków lub śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz zostaje uzupełniony o tych kandydatów, którzy otrzymali następną w kolejności liczbę głosów. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby kandydatów ogłasza się wybory uzupełniające.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Jeżeli Walne Zebranie nie wybierze w wyznaczonym terminie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia, ich kadencja zostaje automatycznie przedłużona o kolejne trzy lata.

Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest każdy z członków Zarządu, jednakże oświadczenia woli w sprawach majątkowych stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§9

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • uchwalanie i kształtowanie programu stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia,
 • udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • zatwierdzanie bilansu,
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wykreślanie z listy członków stowarzyszenia na wniosek Zarządu,
 • nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na szczególne znaczenie wymagaj ą decyzji ogółu członków,
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.
 • podjęcie uchwały o zwolnieniu z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§10

 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd obligatoryjnie raz w roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4 liczby członków.
 3. O terminie Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób nie później niż 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Zarząd przedstawia planowany porządek obrad, który może zostać przez walne zebranie zmieniony lub rozszerzony.
 5. Walne Zebranie uznaje się za zdolne do podejmowania uchwał, gdy w terminie jego odbywania uczestniczy co najmniej połowa zwyczajnych członków. W przypadku, kiedy w pierwszym terminie obrad nie uczestniczy wymagana liczba członków, Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie, które może skutecznie obradować bez względu na liczbę członków biorących udział w obradach.
 6. Do zmiany statutu, odwołania członka władz stowarzyszenia oraz rozwiązania stowarzyszenia niezbędna jest kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 7. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem powoływania i odwoływania członków władz stowarzyszenia, co odbywa się w głosowaniu tajnym.

§11

Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia oraz zarządzanie funduszami i majątkiem stowarzyszenia,
 • przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 • ustalanie ramowego programu działania,
 • zwoływanie Walnych Zebrań członków,
 • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
 • przyjmowanie do stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających,
 • przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków o wykreślenie z listy członków,
 • informowanie członków o działalności stowarzyszenia.

§12

 1. Zarząd składa się z 5 członków stowarzyszenia, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i członka Zarządu.
 2. Zarząd niezwłocznie po wyborze wybiera ze swego grona przewodniczącego, a na jego wniosek – zastępcę przewodniczącego.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 4. Pracami Zarządu kieruje przewodniczący lub jego zastępca.
 5. Uchwały Zarządu zapadaj ą zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez przewodniczącego Zarządu lub w jego nieobecności – głos zastępcy przewodniczącego.
 6. Jeżeli Zarząd obraduje w niepełnym składzie, treść uchwał musi zostać obligatoryjnie przesłana na piśmie nieobecnemu członkowi Zarządu, najpóźniej w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.
 7. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, na własny wniosek lub Zarządu.

§13

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków stowarzyszenia. Na pierwszym
posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i ustala tryb swojego działania.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 • zwoływanie Walnego Zebrania członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w trybie lub terminie przewidzianym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu wniosków o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z postanowieniami statutu lub celami stowarzyszenia,
 • składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej.

§14

Członkostwo w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 • upływu kadencji
 • ustania członkostwa w stowarzyszeniu,
 • zrzeczenia się udziału we władzach stowarzyszenia,
 • odwołania przez Walne Zebranie.

W stosunku do członka Zarządu, który nie uzyskał absolutorium, wniosek o odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu.

Do odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.


Rozdział V

Majątek stowarzyszenia

§15

Majątek stowarzyszenia stanowią fundusze i rzeczy ruchome.

Majątek stowarzyszenia powstaje:

 • ze składek członkowskich,
 • z darowizn,
 • z dotacji i subwencji,
 • z zapisów,
 • ze zbiórek publicznych.

Na podstawie uchwały Walnego Zebrania stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych stowarzyszenia.

§16

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Dokumenty dotyczące spraw majątkowych podpisuje dwóch członków Zarządu łącznie.
 3. Inne osoby będące członkami stowarzyszenia mogą dokonywać czynności prawnych wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§17

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia powinny określać cel, na który zostanie przeznaczony majątek stowarzyszenia.
 3. Jeżeli uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia nie stanowi inaczej, likwidatorami jest dwóch członków Zarządu.

§18

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maj ą zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.